Наша Дејност

Во рамките на дејноста во Универзитетската клиника за урологија се спроведува специјалистичко-консултативна и болничка здравствена заштита од областа на урологијата, врши образовна дејност, усовршување на здравствените работници и научно-истражувачка дејност.

Во специјалистичко-консултативната дејност се врши специјалистички прегледи, испитувања и утврдување на заболувањата, повредите и здравствената состојба на корисниците на здравствени услуги, спроведува специјализирани дијагностички,терапевтски и рехабилитациони постапки , дава специјалистички мислења и предлози, врши други здравствени услуги предвидени во прописите за здравствената заштита и здравственото осигурување или по барање на корисникот на услугите.

Во болничката дејност Универзитетската клиника врши испитување на здравствената состојба, дијагностицирање, лекување, оперирање и сместување на болните во стандардни болнички услови, обезбедува постојан специјалистички надзор, примање и згрижување на итни медицински случаи, според потребата обезбедува конзилијарна медицинска помош, обезбедува лекови и помошни медицински материјали потребни за лекување, учествува во спроведувањето на посебни програми за спречување, сузбивање и рано откривање на заболувањата и повредите, дава упатства за домашно лекување, обезбедува здравствено воспитување на лицата на кои им се пружа болничка здравствена заштита, пружа стручна помош на другите здравствени установи и обезбедува стручно усовршување на здравствените работници, организирано во болнички одделенија. На болните сместени во болничкиот дел заради лекување, Универзитетската клиника им обезбедува стандардна болничка исхрана во зависност од здравствената состојба на корисниците на болнички услуги; За одделни заболувања кога не е неопходно болничко сместување, Универзитетската клиника може да организира лекување во текот на денот (дневна болница).

Мисија

Јавната здравствена установа Универзитетска Клиника за Урологија е установа од терциерно ниво, таа е високоспецијализирана, научноистражувачка и образовна установа, посветена на давање на квалитетни здравствени услуги на жителите на Македонија, низ континуирано вложување во развој и воведување на најнови методи во склад со европските и светските стандарди. Клиниката успешно пренесува знаење и вештини потребни за квалитетно едуцирање на нови генерации медицински стручен кадар, од областа на урологијата.

alternative
alternative

Визија

Јавната здравствена установа Универзитетска Клиника за Урологија тежи да стане водечка здравствена установа од областа на урологијата во регионот, установа која ќе биде отворена за нови идеи и иницијативи со цел – унапредување на задоволството на сите целни групи со акцент на пациентите, и ефикасен преносник на знаење во едуцирање на нови кадри.

Политика за квалитет

Улога на ЈЗУ Универзитетска клиника за урологија е да обезбеди висок стандард на здравствена заштита со давање на квалитет на медицински услуги од областа на урологија, на ниво на терциерна здравствена заштита во согласност со Законот и Стратегијата на развој на здравствена заштита на Р.Македонија.

Обезбедување на висок стандард на медицинските услуги се постигнува со: примена на современи методи за дијагностика, лечење и рехабилитација по утврдени стручно-методолошки критериуми; извршување на специјалистичко-консултативна дејност заснована на најнови сознанија од областа на урологијата; обезбедување на услови за континуирано стручно усовршување на медицинскиот персонал по пат на специјализации и субспецијализации, како и учество на сите видови стручни и научни собири (конгреси, семинари) во земјата и во странство; организирање и спроведување на мерки за постојано подобрување на квалитетот на стручната работа и системот за менаџмент со квалитет согласно барањата на Стандардот ISO 9001:2008; обезбедување на најсовремена медицинска опрема и апарати во согласност со економските можности и финансиските средства со кои располага ЈЗУ Универзитетска клиника за урологија; организирање и обезбедување на мерки за одлагање, односно уништување на медицинскиот отпад, во согласност со Законот за управување со медицински отпад; воспоставување и реализирање на соработка со водечки референтни здравствени и научно-образовни институции и стручни лица од земјата и од странство;

Зачувување и унапредување на здравјето на корисниците
Зголемување на задоволството на корисниците на здравствена заштита
Континуирано подигнување на нивото на здравствени услуги со што ќе се постигне исполнување на највисоките стандарди за здравствена заштита
Континуирано подигнување на стручноста на вработените преку сите видови едукација
Подобрување на условите за работа и опременост на ЈЗУ Клиника за урологија
Воспоставување и развој на информационен систем
Воспоставување на соработка со надворешни субјекти
Остварување на стратешките цели за развој на ЈЗУ Клиника за урологија

alternative

Систематизација на работни места

ОДДЕЛ ЗА КАЛКУЛОЗА И ОПШТА УРОЛОГИЈА

Отсек на интензивна нега и реанимација, Отсек за детска урологија

ОДДЕЛ ЗА УРОЛОШКА ОНКОЛОГИЈА

Отсек за хемо и имунотерапија, Отсек за имуно-хосто-хемиски истражувања

ОДДЕЛ ЗА ТРАНСПЛАНТАЦИЈА НА БУБРЕЗИ

Отсек за хемодијализа, Отсек за донори, Отсек за реципициенти, Отсек за интензивна нега, Отсек за едукација

ОДДЕЛ ЗА ЕSWL (екстракорпорална литотрипсија)

Отсек дневна болница

ОДДЕЛ – ОПЕРАТИВЕН БЛОК

Отсек за дијагностичка и интервентна ултрасонографија, Отсек за дијагностичка и интервентна ендоскопија, Отсек за лапараскопска хирургија

ОДДЕЛ ЗА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО-КОНСУЛТАТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

Отсек за ендоскопија и биопсија:
- Кабинет за машки стерилитет
- Кабинет за импотенција
- Кабинет за уродинамика

БОЛНИЧКА АПТЕКА

1. СЛУЖБА за економски, сметководствени и пресметковни работи и
- Раководител на служба за материјално финансово работење и сметководство
- Одделение за сметководство
- Одделение за платен промет

БОЛНИЧКА АПТЕКА

2. СЛУЖБА за општо правно работење, персонални работи , Јавни набавки, архива и други заеднички работи.
- Раководител на служба за општо правно работење, персонални работи , Јавни набавки, архива и други заеднички работи.
- Одделение за јавни набавки
- Одделение за човечки ресурси

Контакт Информации